Regulamin

 1. Sprzęt znajdujący się w wypożyczalni „pAGAj” jest jej własnością.
 2. Kajak może wypożyczać osoba pełnoletnia, posiadająca dowód tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem.
 3. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie i za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 4. Wypożyczalnia nie wypożycza kajaków osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem podanym w załączniku.
 6. Osoba wypożyczająca kajak pozostawia własny dowód tożsamości i wnosi opłatę za uzgodniony okres czasu- standardowo 6 godzin i podpisuje stosowne oświadczenie u wydającego.
 7. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.
 8. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są wiosła i kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 9. Płynący kajakiem obowiązani są do założenia i zapięcia kamizelek asekuracyjnych
 10. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrócenia sprzętu do wypożyczalni w stanie umożliwiającym natychmiastowe wypożyczenie.
 11. Za zniszczenie, zgubienie, kradzież sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić jego równowartość w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 12. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnię.
 13. W czasie pływania należy zachowywać się zgodnie z obowiązującą etykietą wodniacką, zabrania się przybijania w miejscach do tego nieprzeznaczonych, skakania ze sprzętu do wody, moczenia kapoków, uderzaniem kajak w kajak (taranowanie), zaśmiecania akwenu wodnego i nabrzeży.
 14. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią.
 15. Rezerwację należy potwierdzić zaliczką w wysokości 30% kosztów wynikających z umowy, która musi być wpłacona co najmniej 14 dni przed datą realizacji usług, chyba że przyjęto inne ustalenia.
 16. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w momencie odbioru sprzętu.
 17. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Wypożyczalni.